Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Belettering Limburg aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op de websites van Belettering Limburg wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Belettering Limburg (ook niet via een eigen netwerk).

Afbeeldingen die op onze sites gebruikt zijn, zijn van eigen hand of zover bij ons bekend is, vrij van auteursrecht. Als u een andere mening bent gedaan, verzoeken we u contact met ons opnemen. Als u auteursrecht kunt aantonen op een afbeelding, zullen wij deze per omgaande verwijderen. Afbeeldingen getoond op de website dienen ter illustratie en zijn niet noodzakelijkerwijs van projecten uitgevoerd door Belettering Limburg.

Belettering Limburg kan er niet voor instaan dat de informatie op de websites van Belettering Limburg geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Belettering Limburg sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de websites van Belettering Limburg, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om de websites van Belettering Limburg te kunnen raadplegen.